Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Upisi na studije KBF-a u Splitu

Studijski programi

Bolonjski sustav

Na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (KBF) ustrojeni su:

 • Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij
 • Preddiplomski teološko-katehetski studij
 • Diplomski teološko-katehetski studij

Integriranim diplomskim filozofsko-teološkim studijem, koji traje pet godina, postiže se teološko-pastoralna osposobljenost pristupnika za đakonat i prezbiterat, teološko-pastoralna izobrazba laika za nastavni rad u školi, kao i znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij iz područja teologije i srodnih znanosti. Završetkom studija stječe se naziv magistar teologije

Preddiplomski teološko-katehetski studij, koji traje tri godine, osposobljuje sveučilištarce za diplomski teološko-katehetski studij kao i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama te u sredstvima društvenoga priopćivanja. Završetkom studija stječe se naziv prvostupnik (baccalaureus) kateheta.

Diplomski teološko-katehetski studij, koji se upisuje nakon završenoga preddiplomskog teološko-katehetskog studija, koji traje dvije godine te osposobljava sveučilištarce za odgojni i nastavni rad u katehezi i vjeronauku, kao i za poslijediplomski studij na području katehetike i srodnih znanosti. Završetkom studija stječe se naziv magistar kateheta.

KBF je početkom akademske godine 2010./2011. otvorio poslijediplomski studij u dvije specijalizacije: Povijest teologije i kršćanskih institucija te Kršćanstvo i suvremena kultura.

Opće odredbe o upisu

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij

Za akademsku godinu 2015./2016. KBF upisuje pristupnike u prvu godinu Integriranoga diplomskog filozofsko-teološkog studija i Preddiplomskoga teološkokatehetskog studija.

Na Preddiplomskomu teološkokatehetskom studiju predviđen je upis 20 pristupnika uz potporu ministarstva i 2 pristupnika koji nisu državljani Republike Hrvatske i sami plaćaju studij.

Na Integriranomu diplomskom filozofsko-teološkom studiju predviđen je upis 30 pristupnika uz potporu ministarstva i 2 pristupnika koji nisu državljani Republike Hrvatske i sami plaćaju studij. Uvodi se i potkvota za 8 mjesta u sklopu kvote od 30 pristupnika na Integriranomu diplomskom filozofsko-teološkom studiju, samo za svećeničke kandidate, koji su (uključivo) 31. siječnja 2015. godine navršili 24 godine, a imaju završenu četverogodišnju srednjoškolsku izobrazbu prije 2010. godine i položeni razredbeni ispit. Ako se ta potkvota ne ispuni, onda se popunjava pristupnicima s rang – liste.

Potrebni uvjeti za upis u prvu godinu oba studija

Potrebni uvjeti za upis u prvu godinu na oba studija na KBF-u:

 1. ostvareni potrebni bodovi s rang-liste
 2. ostvaren dovoljan broj bodova na motivacijskom razgovoru na KBF-u,
 3. uspješno položena dodatna provjera znanja iz Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi.
 4. priloženi krsni list i preporuka ordinarija ili župnika.

Potrebni dokumenti za upis u prvu godinu oba studija

Prijavu za razredbeni postupak pristupnici predaju osobno u studentsku službu KBF-a. Pristupnici su razredbenom ispitu dužni priložiti:

 • izvornik (original) rodnog lista, preslika ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • preslika osobne iskaznice,
 • krsni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • preslik svjedodžbi svih četiriju razreda srednje škole,
 • svjedodžbu o položenoj državnoj maturi ili završnom ispitu,
 • uvjerenje o položenom izbornom ispitu, ako su ga polagali
 • preporuka ordinarija ili župnika
 • tri fotografije (3,5cm - 4,5cm), i
 • potvrda o uplati troškova upisa i upisnih sadržaja u iznosu 400,00 kn na žiro-račun IBAN FAKULTETA: HR4023600001101386150 , a uplatnica se popunjava na slijedeći način:
  - Uplatitelj: Ime i prezime
  - Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
  - IBAN FAKULTETA: HR4023600001101386150
  - Model: HR67 - Poziv na broj odobrenja: OIB
  - Opis plaćanja: Troškovi upisa
  - Iznos: 400,00 kuna

Pristupnik će u Studentskoj službi dobiti indeks i upisne sadržaje.

Diplomski teološko-katehetski studij

Za akademsku godinu 2015./2016. na Diplomskomu teološko-katehetskom studiju predviđa se upis 20 pristupnika.

Na natječaj za upis u prvu godinu ovoga studija na KBF-u mogu se osobno prijaviti studenti koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij na bilo kojemu katoličkom učilištu i stekli naslov prvostupnik (baccalaureus) kateheta ili neki drugi odgovarajući studij prema prosudbi Fakultetskoga vijeća.

Uvjeti za upis na Diplomski teološko-katehetski studij

 1. završen preddiplomski studij,
 2. studenti će se svrstati prema uspjehu na završnomu ispitu preddiplomskoga studija,
 3. studenti koji završe Preddiplomski teološko-katehetski studij na KBF-u osim svjedodžbe o završnomu ispitu nisu dužni priložiti nikakvu drugu dokumentaciju,
 4. studenti s drugih učilišta, osim svjedodžbe o završenomu preddiplomskom studiju, trebaju priložiti:
  • rodni list,
  • krsni list,
  • domovnicu,
  • potvrdu o prebivalištu,
  • potvrdu o završnom ispitu Preddiplomskoga teološko-katehetskog studija ili drugog odgovarajućeg studija,
  • preporuku ordinarija ili župnika,
  • tri fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
  • svi studenti prigodom upisa trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova upisa i upisnih sadržaja u iznosu od 400,00 kn, a uplatnica se popunjava na slijedeći način:
   - Uplatitelj: Ime i prezime
   - Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
   - IBAN FAKULTETA: HR4023600001101386150
   - Model: HR67 - Poziv na broj odobrenja: OIB
   - Opis plaćanja: Troškovi upisa
   - Iznos: 400,00 kuna

Na vrh

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na oba studijska programa sastavljaju se prema sljedećemu sustavu bodovanja:

 1. uspjeh u srednjoj školi do 32%
 2. položeni ispiti na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Matematika - (osnovna razina - B) 10%
  • Strani ili klasični jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Izborni predmet - povijest ili neki drugi (neobvezatan) 14%
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
  • Dodatna provjera znanja iz predmeta Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi do 14%, a prag je 10%
  • Motivacijski razgovor – eliminacijski uvjet za upis na studij do 8%, a prag je 5%
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća *
  • završena još jedna srednja škola 4%
  • znanje nekog svjetskog jezika kojega nije učio u srednjoj školi 4%
  • jedno od prva tri mjesta na državnim športskim ili predmetnim natjecanjima 4%
  • jedno od prva tri mjesta na Vjeronaučnoj olimpijadi 4%

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 8%.

Na vrh

Razredbeni postupak

Za pristupnike bez položene državne mature

Na natječaj za upis u prvu godinu Integriranoga diplomskog filozofsko-teološkog studija bez položene državne mature mogu se prijaviti samo svećenički kandidati, koji su do 31. siječnja 2016. godine navršili 24 godine*. Za njih razredbeni ispit vrijedi umjesto državne mature te ulaze u potkvotu. Izbor za upis studija obavlja se razredbenim postupkom, koji se temelji na vrjednovanju općeg uspjeha u prethodnom obrazovanju te provjeri znanja iz vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti, te opće i nacionalne povijesti. Prema ostvarenim bodovima određuje se mjesto pristupnika na rang-listi razredbenoga postupka.

* Osobe koje nisu do 31. siječnja 2016. godine navršile 24 godine, a koje su završile četverogodišnju srednju izobrazbu prije 2010. godine dužni su polagati državnu maturu kao uvjet za upis na KBF.

Razredbeni ispit

 1. Razredbeni ispit obuhvaća vrjednovanje i provjeru pristupnikova uspjeha i znanja, pri čemu se može steći najviše 100 bodova, na nekoliko osnova:
  • za uspjeh u srednjoj školi: najviše 26 bodova,
  • iz provjere znanja: najviše 54 boda,
  • iz pisanja eseja: najviše 8 bodova,
  • iz razgovora o motiviranosti: najviše 4 boda,
  • iz posebnih aktivnosti i uspjeha: najviše 8 bodova.
 2. Uspjeh u srednjoj školi vrjednuje se na dva načina:
  • prosjek općeg uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti (prosjek izvrstan /5/ donosi 8 bodova; veoma dobar /4/ donosi 6,5 bodova; dobar /3/ donosi 4 boda),
  • prosječna ocjena iz sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti za tri predmeta: hrvatski jezik i književnost, povijest i jedan strani jezik. Svaki se predmet vrjednuje odvojeno (prosjek izvrstan /5/ donosi 6 bodova; veoma dobar /4/ donosi 5 bodova; dobar /3/ donosi 3 boda).
 3. Znanje na razredbenom ispitu provjerava se testovima iz triju predmeta: vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti te povijesti.
 4. Pisanje eseja na neku temu koju pristupnik izabere od triju predloženih.
 5. Konzultacijski razgovor pristupnika sa stručnim članovima Povjerenstva o motiviranosti za studij.
 6. Vrjednovanje posebnih pristupnikovih aktivnosti:
  • znanje svjetskoga jezika (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski) koji pristupniku nije materinji, a nije ga učio u srednjoj školi,
  • završena još jedna srednja škola,
  • pristupnici koji su u prošloj školskoj godini prešli razredbeni prag i natječu se na istomu Fakultetu,
  • jedno od prvih triju mjestâ na državnim natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijevaju na pisanomu dijelu razredbenoga ispita,
  • vrhunski športaši prve i druge kategorije

Mjesto pristupnika određuje se prema ostvarenim bodovima na redoslijednomu popisu razredbenog ispita.

Na vrh

Okvirni nadnevci

Ljetni upisni rok

Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij

Motivacijski razgovor

Motivacijski razgovor bit će 14. lipnja 2016. Potrebni dokumenti: osobna iskaznica.

Dodatna provjera znanja iz vjeronauka za pristupnike koji ga nisu polagali u srednjoj školi

Dodatna provera znanja iz vjeronauka za one koji ga nisu pohađali u srednjoj školi bit će 15. lipnja 2016. Potrebni dokumenti: osobna iskaznica.

Upis

Upis pristupnika na Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij bit će 19. srpnja 2015.

Na vrh

Kontakt informacije

Osobe za kontakt

Adresa

Katolički bogoslovni faklultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329.
Tel.021/308-316, 308-317
Fax.021/386-144
Email: office@kbf-st.hr

Žiro račun

IBAN FAKULTETA: HR4023600001101386150

Na vrh